ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۳, چهارشنبه


ویراستار

مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی

 مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی در زمینه های شعر، داستان، نمایش، پایاننامه، مقاله، پروژه های دانشگاهی و پژوهشی
….ادبی ، هنری ، فرهنگی ، اجتماعی ، کنفرانس و همایش و تبلیغات و
ویرایش ساختاری ، محتوایی ، زبانی ، تخصصی
….كتاب ، مقاله ، مجله ، پایاننامه و
با همكاری برخی از برجسته ترین ویراستاران، استادان دانشگاه، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران سراسر كشور
aghodratipour@gmail.com
تلفن تماس:09133067114

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

احمد قدرتی پور Ahmad Ghodratipour: نقاشی های مردمی و افسانه های ایرانی (تصویر)

نقاشی های مردمی و افسانه های ایرانی (تصویر)

احمد قدرتی پور
میخائیل شولوخف
هفته نامه صدا - شنبه 3خرداد1382 - سال چهارم - شماره 148

 

حماسه در هنر و ادبیات (تصویر)آرامگاه اخوان ثالث

قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات (تصویر)

احمد قدرتی پور
قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات
رورنامه اطلاعات - پنج شنبه 3آبان ماه 1375 - شماره 20898