۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه
بداهه 15
--------------- احمد قدرتی پور

مست مست م ، ای خدا حوری فرست
تا بیاشوب م بهشت و دوزخ ت !

Modern painting Ahmad GhodratipourImage may contain: sky, outdoor and water

داستا نک های من

داستا نک های من

احمد قدرتی پورAhmad Ghodratipour

وقتی می رفت
وقتی می رفت پشت سرش نگاه نکرد.ترسید اورفته باشد.

عشق وسایه
ازسایه ی خود ش هم می ترسید. چراغ ها که خاموش بودند به خانوا د ه اش سرمی زد.

تنها یی
زن توی ماشین وقتی اورا نشان داد با خود گفت: تنها شد یم. ای کاش این کاررا نکرده بودم.

انگشت ها
نخورده انگشت های ش را پس می کشید. د وتا یش شکسته بود.

این نیزبگذرد
خواند: پشیمانم، پشیمانم، پشیمان... این جا مسلخ گاه انسان است...النجاه فی الصدق...این نیزبگذ رد.....
خندید ونشست. سرا پا یش دردمی کرد.

آزادی
چند روزبیش ترنماند.جلوی نگهبان که اورامی برد گفت:چرابه دروغ گفتی به خانه ی ما می آمدی؟!....ونگهبان هنوزاورا می برد.....۱۳۹۵ شهریور ۳, چهارشنبه


ویراستار

مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی

 مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی در زمینه های شعر، داستان، نمایش، پایاننامه، مقاله، پروژه های دانشگاهی و پژوهشی
….ادبی ، هنری ، فرهنگی ، اجتماعی ، کنفرانس و همایش و تبلیغات و
ویرایش ساختاری ، محتوایی ، زبانی ، تخصصی
….كتاب ، مقاله ، مجله ، پایاننامه و
با همكاری برخی از برجسته ترین ویراستاران، استادان دانشگاه، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران سراسر كشور
aghodratipour@gmail.com
تلفن تماس:09133067114