ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

احمد قدرتی پور Ahmad Ghodratipour: نقاشی های مردمی و افسانه های ایرانی (تصویر)

نقاشی های مردمی و افسانه های ایرانی (تصویر)

احمد قدرتی پور
میخائیل شولوخف
هفته نامه صدا - شنبه 3خرداد1382 - سال چهارم - شماره 148

 

حماسه در هنر و ادبیات (تصویر)آرامگاه اخوان ثالث

قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات (تصویر)

احمد قدرتی پور
قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات
رورنامه اطلاعات - پنج شنبه 3آبان ماه 1375 - شماره 20898احمد قدرتی پور
ویکتور اشکلوفسکی و مدرنیسم شکل گرا
ماهنامه تکاپو (دوره ی نو - شماره ی 9 - اردیبهشت 1373)